itsutsunejiomodaka2

五つ捻じ沢瀉(2)

五つ捻じ沢瀉(2)

五つ捻じ沢瀉(いつつねじおもだか)、沢瀉紋のひとつ。文様違いその2。

Post to Instagram!