migiamaryu

右雨龍

右雨龍

右雨龍(みぎあまりゅう)、龍紋のひとつ。

Post to Instagram!