narabishogigoma

並び将棋駒

並び将棋駒

並び将棋駒(ならびしょうぎごま)、駒紋のひとつ。

Post to Instagram!