rinnojiyamamoji

輪王寺山文字

輪王寺山文字

輪王寺山文字(りんのうじやまもじ)、山文字紋のひとつ。

Post to Instagram!