hitotsuhanaomodaka

一つ花沢瀉

一つ花沢瀉

一つ花沢瀉(ひとつはなおもだか)、沢瀉紋のひとつ。

Post to Instagram!