kikuzahanatessen1

菊座花鉄仙(1)

菊座花鉄仙(1)

菊座花鉄仙(きくざはなてっせん)、鉄仙紋のひとつ。文様違いその1。

Post to Instagram!