kirikuzushi1

桐崩し(1)

桐崩し(1)

桐崩し(きりくずし)、桐紋のひとつ。文様違いその1。

Post to Instagram!