kirikuzushi2

桐崩し(2)

桐崩し(2)

桐崩し(きりくずし)、桐紋のひとつ。文様違いその2。

Post to Instagram!