marunichigaiya

丸に違い矢

丸に違い矢

丸に違い矢(まるにちがいや)、矢紋のひとつ。

Post to Instagram!