maruniigetaniomodaka

丸に井桁に沢瀉

丸に井桁に沢瀉

丸に井桁に沢瀉(まるにいげたにおもだか)、井桁紋のひとつ。

Post to Instagram!