chigaiyahazu

違い矢筈

違い矢筈

違い矢筈(ちがいやはず)、矢筈紋の一つ。

Post to Instagram!