marunichigaiyahazu

丸に違い矢筈

丸に違い矢筈

丸に違い矢筈(まるにちがいやはず)、矢筈紋の一つ。

Post to Instagram!