irechigaiyahazu

入れ違い矢筈

入れ違い矢筈

入れ違い矢筈(いれちがいやはず)、矢筈紋のひとつ。

Post to Instagram!